Vårt mål är att skapa en miljö som är sund och utvecklande ur både fysisk och psykisk vinkel, där sjukfrånvaro, arbetsplatsolyckor och arbetsbetingade sjukdomar undviks.

 

Alwexkoncernen sysselsätter drygt 200 medarbetare, varav cirka 80 % har en heltidsanställning. Tillsvidareanställda har ett antal förmåner oavsett arbetad procent, vilket inkluderar friskvårdsprogram, friskvårdsbidrag och satsningar på särskilda hälso- och motionsaktiviteter. Hälsokontroll och företagshälsovård tillhandahålls genom etablerade leverantörer på området.

Under 2014 genomförde vi en omfattande organisationsförändring, som bland annat syftade till att öka kompetensutnyttjandet. Genom att organisera närliggande arbetsuppgifter i samma enheter kommer våra medarbetare att bättre kunna utföra sina uppgifter, samt hjälpa och inspirera kollegor att nå resultat.

Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska känna sig stolta och engagerade. Vi vill odla en tydlig kultur genom ett systematiskt arbete med att utveckla verksamheten inom medarbetarskap, värderingsstyrt ledarskap, affärsmannaskap och kundfokus.

För ett tillväxtbolag som Alwex är rekryteringar en viktig del. Mångfald och likabehandling är lika viktigt som att ha gröna bränslen i tankarna.  Grundprincipen är att mångfalden i samhället och bland våra kunder också ska speglas av mångfald bland våra medarbetare. Vi strävar också att uppnå en jämn könsfördelning på ledande befattningar.

Den företagshälsovård som erbjuds våra medarbetare är främst inriktad på förebyggande arbete. Även Alwex systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbete är inriktat på att så tidigt som möjligt uppmärksamma risker och att arbeta förebyggande. Arbetet omfattar alla medarbetare och säkerställer att våra verksamheter lever upp till arbetsmiljölag och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

 

För oss på Alwex, som är ett värderings- och hållbarhetsstyrt företag, är ledningsfunktionerna en viktig framgångsfaktor. En väl definierad ledarprofil visar vilket ledarskap som eftersträvas inom alla våra områden.